Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

“Azərkabel” ASC-nin 31 dekabr 2015-ci il tarixinə mühasibat balansı

                (manatla)
Bölümün, maddənin №-si   Hesabın № si İlin əvvəlinə İlin sonuna
           AKTİVLƏR      

1

Uzunmüddətli aktivlər      

10

Qeyri – maddi aktivlər

101-102+103

11

Torpaq,tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

1199428

982045

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın122

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

14

Təbii sərvətlər

141 şıxılsın 142

15

İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar

15

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16

17

Uzunmüddətli debitor borclar

17

2268206

2273355

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18 çıxılsın 184

19

Sair uzunmüddətli  aktivlər

19

585673

585673

 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

4053307

3841073

2

Qisamüddətli aktivlər

20

Ehtiyatlar

20 çıxılsın 208

111941

69494

Hazır məhsul

Mal-material

Gələcək dövrün xərcləri

283922

283922

Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV

98014

98117

21

Qısamüddətli debitor borcları

21 çıxılsın 218

1478

1478

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22

1700

139

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23 çıxılsın 235

24

Sair qısamüddətli aktivləri

24

Vergi debitor borcu artıq ödəmə

İl ərzində zərər

529369

296810

Gələcək dövrün xərcləri

Avans ödəniş

Keçmiş illərin zərəri

4235689

2750335

Sair

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

5262113

3500295

CƏMİ  AKTİVLƏR

9315420

7341368

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR      

3

Kapital      

30

Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı

301 çıxılsın 302

868904

868904

31

Emissiya gəliri

31

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32

33

Kapital ehtiyatları

33

 

 

Ehtiyat kapitalı

 

 

Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə)İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında

İsteklak fondları

1921855

1921855

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34 şıxılsın344

CƏMİ KAPİTAL

2790759

2790765

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40

3000000

2173343

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43

2591508

1426957

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

5591508

3600300

5

Qısamüddətli öhdəliklər

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50

51

Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51

52

Vergi və sair məcburi ödəniçlər üzrə öhdəliklər

52

515601

467597

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53

2425

3061

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54

Təhtəl hesab şəxslərə borclar

155966

220490

Sair

259161

259161

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

933153

950303

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

9315420

7341368

        Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

31 dekabr  2015-ci il

                                                             (manatla)
Bölümün, maddənin №-si   Hesabın №-si

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

73410

0

70

Satışın maya dəyəri

701

 

370220

Əmək haqqı

55795

Amortizasiya

198532

Mal-material

42447

Elektrik enerjisi

33300

DSMF

14358

Bank krediti

Əmlak,yol,torpaq vergisi bəyannaməsi,s/v

10552

Sair

15236

Ümumi mənfəət

296810

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

71

Kommersiya gəlirləri

711

72

İnzibati xərclər

721

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

624 çıxılsın741

Əməliyyat mənfəəti və zərəri

63 və 75

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

0

0

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər

67 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801=hesablama

296810

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

Qaytarılmış hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrı təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
                                              MƏLUMAT
Bölüm mad-dənin №-si  

Hesabın №-si

  Hazır məhsul və bitməmi. istehsal ehtiyatlarındakı  dəyişikliklər Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları

94107

-42447

  Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 103və113nömrə-lihesabların debetləri

0

0

  İstifadə edilmiş material ehtiyatları 201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə

4033

42447

  İşçi heyəti üzrə xərclər 533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə

2425

3061

  Amortizasiya xərcləri 102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə

204540

198532

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

0

0

  Cəmi əməliyyt xərcləri  

305105

201593

RƏHBƏR:
BAŞ MÜHASİB:

Şərhlər bağlıdır.