Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

“Azərkabel” ASC-nin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə mühasibat balansı

285

”Azərkabel” ASC-nin 31 dekabr  2019-cu il tarixinə mühasibat  balansı

 (manatla)
Bölümün,maddənin №-si   Hesabın №si 2019 2018
         AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
10 Qeyri – maddi aktivlər 101-102+103
11 Torpaq,tikili və avadanlıqlar 111 çıxılsın 112 üstəgəl 113 396163 429126
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar 121 çıxılsın122
13 Bioloji aktivlər 131 çıxılsın 132
14 Təbii sərvətlər 141 şıxılsın 142
15 İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar 15
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri 16
17 Uzunmüddətli debitor borclar 17 2419660 2250365
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 18 çıxılsın 184
19 Sair uzunmüddətli  aktivlər 19 585673 586573
 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 3401496 3265164
2 Qisamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 20 çıxılsın 208 985064 857088
Hazır məhsul
Mal-material
Gələcək dövrün xərcləri 283922 283922
Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV 98620 98398
21 Qısamüddətli debitor borcları 21 çıxılsın 218 1478 1478
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 22 15722 41115
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 23 çıxılsın 235
24 Sair qısamüddətli aktivləri 24
Vergi debitor borcu artıq ödəmə
İl ərzində zərər
Gələcək dövrün xərcləri
Avans ödəniş
Keçmiş illərin zərəri 1830236 2830428
Sair
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 3215042 3612429
CƏMİ  AKTİVLƏR 6616538 6877593
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital
30 Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı 301 çıxılsın 302 868904 868904
31 Emissiya gəliri 31
32 Geri alınmış kapital (səhmlər) 32
33 Kapital ehtiyatları 33    
Ehtiyat kapitalı    
Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə)İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında
İsteklak fondları 1921855 1921855
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 34 şıxılsın344
CƏMİ KAPİTAL 2790759 2790759
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 40 2139795 2165145
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 41
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri 42
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 43 1319530 1319530
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 44
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 3459325 3484675
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 50
51 Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 51
52 Vergi və sair məcburi ödəniçlər üzrə öhdəliklər 52 22678 43235
53 Qısamüddətli kreditor borcları 53 10470 7106
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 54
Təhtəl hesab şəxslərə borclar 292658 292658
Sair 40648 259160
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 366454 602159
CƏMİ  ÖHDƏLİKLƏR 3825779 4086834
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 6616538 6877593

RƏHBƏR:

BAŞ MÜHASİB:

“Azərkabel” ASC-nin 31 dekabr  2019-cu ilə mənfəət və zərər haqqında hesabatı (xərclərin funksiyaları üzrə)

                                                  (manatla)
Bölümün,

maddənin №-si

Hesabın №-si 2019  2018 
60 Əsas əməliyyat gəliri 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 3667011 2395338
70 Satışın maya dəyəri 701 (3166819) (2059978)
Əmək haqqı 131945 86957
Amortizasiya 34507 38279
Mal-material 2854742 1798170
Elektrik enerjisi 58788 58918
DSMF 27280 19565
Sair 59557 58089
Ümumi mənfəət 500192 335360
61 Sair əməliyyat gəlirləri 611
71 Kommersiya gəlirləri 711
72 İnzibati xərclər 721
73 Sair əməliyyat xərcləri 731
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) 624 çıxılsın741
Əməliyyat mənfəəti və zərəri
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 0 0
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay 811
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 500192 335360
90 Mənfəət vergisi 901 üstəgəl 902
Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər
67 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər) 641 çıxılsın 761
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=hesablama 500192 335360
Bazis hər bir səhmin mənfəəti hesablama
Qaytarılmış hər bir səhmin mənfəəti hesablama

RƏHBƏR:

BAŞ MÜHASİB:

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

Azərkabel  ıq Səhmdar Cəmiyyətinin    rəhbərliyinə

Müsbət  Rəy

  1. Mən, Azərkabel  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin  31 dekabr 2019-cu il tarixinə maliyyə vəziyyəti və maliyyə vəziyyətinin nəticələri haqqında hesabatının, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatının və göstərilən tarixə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatının, habelə uçot siyasətinin  əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, əlavə edilmiş  maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti

  1. Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına  uyğun olaraq hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına və daxili nəzarətin elə bir sisteminin düzgün təşkilinə  görə məsuliyyət daşıyır ki,  rəhbərliyin fikrincə, bu sistem  dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə yol verilmədən  maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün  zəruridir.

Auditorun məsuliyyəti

  1. Mənim vəzifəm apardığım audit əsasında bu maliyyə hesabatına dair rəy verməkdən ibarətdir.Mən auditi beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparmışam.Həmin standartlara uyğun olaraq etik normalara əməl edilməli və audit elə planlaşdırılıb aparılmalıdır ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair tam  əminlik əldə edilsin.

Audit maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğləri və məlumatları təsdiqləyən audit sübutlarını əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsini əhatə edir.Prosedurların seçilməsi auditorun peşəkar təcrübəsinə, o cümlədən maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır.Həmin risk qiymətləndirmələrini apararkən auditor müəssisənin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy vermək məqsədilə deyil,konkret vəziyyətlərdə zəruri olan audit prosedurlarını işləyib hazırlamaq məqsədilə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli təqdimatı ilə bağlı daxili nəzarəti nəzərdən keçirir.Auditə həmçinin, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının qiymətləndirilməsi kimi istifadə edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunun və rəhbərliyin apardığı uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi daxildir.

Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Mənim fikrimcə,  maliyyə hesabatları Azərkabel  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin   31 dekabr 2019-cu il tarixinə olan  maliyyə vəziyyətini və habelə, maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini,kapitalda dəyişiklikləri və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdən düzgün və ədalətli əks etdirir.

 

Sərbəst Auditor:                           İsayev  Telman Mabud oğlu

Auditor  rəyi  18  sentyabr 2020-ci  il tarixdə tərtib edilmişdir

Ünvan: Mingəçevir şəhəri AZ4500, H.Əliyev 30 m 22.

Şərhlər bağlıdır.