Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

“Azərkabel” ASC-nin 31 dekabr 2023-ci il tarixinə mühasibat balansı

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“AZƏRKABEL”  Açıq   Səhmdar  Cəmiyyətinin  rəhbərliyinə

        Müsbət  Rəy

  1. Mən, “Azərkabel”  Açıq  Səhmdar Cəmiyyətinin  31 dekabr 2023-cü il tarixinə maliyyə vəziyyətinin əks etdirən balans hesabatının və cari ilin mənfəət və zərərləri haqqında hesabatından ibarət, habelə pul vəsaitlərinin hərəkəti  və kapitalda dəyişikliklər haqqında  qeydlərdən ibarət   maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti

  1. Rəhbərlik bu Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına və daxili nəzarətin elə bir sieteminin düzgün təşkilinə məsuliyyət daşıyır ki, rəhbərliyin fikrincə, bu sistem dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə yol verilmədən maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruridir.

Auditorun məsuliyyəti

  1. Mənim vəzifəm apardığım audit əsasında bu maliyyə hesabatına dair rəy verməkdən ibarətdir.Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam.Həmin standartlara uyğun olaraq etik normalara əməl edilməli və audit elə planlaşdırılıb aparılmalıdır ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair tam əminlik əldə edilsin.

Audit maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğləri və məlumatları təsdiqləyən  audit sübutlarını əldə etmək üçün  prosedurların yerinə yetirilməsini əhatə edir.Proseurların seçilməsi auditorun peşəkar təcrübəsinə, o cümlədən maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır.Həmin risk qiymətləndirmələrini apararkən auditor müəssisənin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy vermək məqsədilə deyil, konkret vəziyyətlərdə zəruri olan audit prosedurlarını işləyib hazırlamaq məqsədilə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli təqdimatı ilə bağlı daxili nəzarəti nəzərdən keçirir.Auditə həmçinin, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının qiymətləndirilməsi kimi istifadə  edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunun və rəhbərliyin apardığı uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi daxildir.

Mən  hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Mənim fikrimcə, maliyyə hesabatları  “Azərkabel”  Açıq  Səhmdar Cəmiyyətinin  31 dekabr 2023-cü il tarixinə olan maliyyə vəziyyətini və habelə maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini, göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinin və kapitalda dəyişikliklər haqqında maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlara uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdən düzgün və ədalətli əks etdirir.

 

           Sərbəst auditor:                             Nuriyev Alqış Tərlan oğlu

 

Auditor rəyi 24 may  2024-cü il tarixdə tərtib edilmişdir.

Ünvan: Mingəçevir ş, H.Əliyev pr 65.

 

              ƏLAVƏ 3 – Mühasibat balansının forması
                                            “AZƏRKABEL”   ASC
Mühasibat balansı
                                                    31 dekabr  2023-cü il tarixinə
(manatla)
Bölümün, maddənin №-si Hesabın
№-si
2023 2022
         AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
10 Qeyri – maddi aktivlər 19
11 Torpaq,tikili və avadanlıqlar 17 287284 310819
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
13 Bioloji aktivlər
14 Təbii sərvətlər
15 İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri 8
17 Uzunmüddətli debitor borclar 10 2276640 2276640
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 11
19 Sair uzunmüddətli  aktivlər 11 585673 585673
 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 3149957 3173132
2 Qisamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 18 403666 451666
Hazır məhsul
Mal-material
Gələcək dövrün xərcləri 283923 283923
Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV 98740 98740
Sair ehtiyatlar
21 Qısamüddətli debitor borcları 10,13 1478 1478
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 9 14729 14869
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 12
24 Sair qısamüddətli aktivləri 24 1809418 1809418
Vergi debitor borcu artıq ödəmə
İl ərzində zərər 5884
Gələcək dövrün xərcləri
Avans ödəniş
Keçmiş illərin zərəri 1809418 1803534
Sair
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 2611954 2660094
CƏMİ  AKTİVLƏR 5761911 5833226
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital
30 Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı 20 868904 868904
31 Emissiya gəliri
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)
33 Kapital ehtiyatları 20
Ehtiyat kapitalı
Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə)İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında
İsteklak fondları 1921855 1921855
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL 2790759 2790759
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 1998544 2034544
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 863373 863373
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 15
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 2861917 2897917
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
51 Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
52 Vergi və sair məcburi ödəniçlər üzrə öhdəliklər
53 Qısamüddətli kreditor borcları 14 11652 10470
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər
Təhtəl hesab şəxslərə borclar 80459 80459
Sair 17124 53621
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 109235 144550
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2971152 3042467
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 5761911 5833226

 

ƏLAVƏ 4 – Mənfəət və zərər haqqında hesabat forması
“AZƏRKABEL”   ASC
        Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)
                                   31  dekabr  2023-cü il
            (manatla)
Bölümün, maddənin №-si Hesabın
№-si
2023 2022
60 Əsas əməliyyat gəliri 4 144000 308502
70 Satışın maya dəyəri 7 142390 314386
Əmək haqqı 58084 52866
Amortizasiya 23535 25795
Mal-material 43270 203655
Elektrik enerjisi
DSMF 10530 9717
Bank xidməti 276 488
Sair xərclər 6695 21865
Ümumi mənfəət 1610 -5884
61 Sair əməliyyat gəlirləri 6
71 Kommersiya gəlirləri
72 İnzibati xərclər
73 Sair əməliyyat xərcləri 5,21
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti və zərəri
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri)
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay 811
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 1610 -5884
90 Mənfəət vergisi 901 üstəgəl 902 322
Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər
67 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər) 641 çıxılsın 761
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=hesablama 1288 -5884
Bazis hər bir səhmin mənfəəti hesablama
Qaytarmış hər bir səhmin mənfəəti hesablama

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrı təsnifat əsasında

əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

Bölümün maddənin
№-si
Hesabın №-si 2023 2022
Hazır məhsul və bitməmi. istehsal ehtiyatlarındakı  dəyişikliklər Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 103və113nömrə-lihesabların debetləri
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə
İşçi heyəti üzrə xərclər 533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə 58084 52866
Amortizasiya xərcləri 102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə 23535 25795
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 60771 235725
Cəmi əməliyyt xərcləri 142390 314386

 

RƏHBƏR

BAŞ MÜHASİB

Şərhlər bağlıdır, lakin trackbacks və pingbacks açıqdır.