Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

“Azərkabel” ASC-nin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə mühasibat balansı

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

 

“AZƏRKABEL” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

 Rəy

  1. Biz, “AZƏRKABEL” ASC-nin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar 

  1. Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Fəaliyyətin fasiləsizliyinə dair əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik

Biz diqqəti “AZƏRKABEL” ASC-nin maliyyə hesabatlarına dair izahedici qeydlərində olan koronavirus infeksiyasının yayılması şəraitində və bunun iqtisadi nəticələri ilə bağlı şirkətin fəaliyyətinin davam etdirilməsinə dair qeyri-müəyyənlik faktorlarına yönəltmək istərdik. İzahedici qeydlərdə hazırki şəraitdə “AZƏRKABEL” ASC-nin öz fəaliyyətinin fasiləsizliyini təmin etmək sahəsində əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olması göstərilmişdir. Bu şəraitlə əlaqədar biz öz mülahizələrimizə dəyişikliklər etməmişik.

Əsas audit məsələləri

  1. Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə hesabat dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti 

  1. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının IFRS (Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 

  1. Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

 

“Azəri-Audit Auditor” firmasının

direktor-auditoru   Fuad Namazəliyev

Bakı, Azərbaycan Respublikası

10 may 2022-ci il  № cDDiceok36

 

                                            “AZƏRKABEL”   ASC 
Mühasibat balansı
31 dekabr  2021-cİ il tarixinə
(manatla)
Bölümün, maddənin №-si Hesabın № si 2021 2020
         AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
10 Qeyri – maddi aktivlər 19
11 Torpaq,tikili və avadanlıqlar 17 336614 364946
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
13 Bioloji aktivlər
14 Təbii sərvətlər
15 İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri 8
17 Uzunmüddətli debitor borclar 10 2276640 2276640
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 11
19 Sair uzunmüddətli  aktivlər 11 585673 585673
 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 3198927 3227259
2 Qisamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 18 655321 655321
Hazır məhsul
Mal-material
Gələcək dövrün xərcləri 283923 283923
Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV 98740 98620
Sair ehtiyatlar
21 Qısamüddətli debitor borcları 10,13 1478 1478
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 9 14002 13059
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 12
24 Sair qısamüddətli aktivləri 24 1803534 1841844
Vergi debitor borcu artıq ödəmə
İl ərzində zərər 11608
Gələcək dövrün xərcləri
Avans ödəniş
Keçmiş illərin zərəri 1803534 1830236
Sair
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 2856998 2894245
CƏMİ  AKTİVLƏR 6055925 6121504
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital
30 Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı 20 868904 868904
31 Emissiya gəliri
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)
33 Kapital ehtiyatları 20
Ehtiyat kapitalı
Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə)İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında
İsteklak fondları 1921855 1921855
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL 2790759 2790759
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 2070044 2107044
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 863373 856947
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 15
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 2933417 2963991
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
51 Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
52 Vergi və sair məcburi ödəniçlər üzrə öhdəliklər 22978
53 Qısamüddətli kreditor borcları 14 10470 10470
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər
Təhtəl hesab şəxslərə borclar 267658 292658
Sair 53621 40648
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 331749 366754
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 3265166 3330745
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 6055925 6121504

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

(xərclərin funksiyaları üzrə)

31  dekabr  2021-ci il
            (manatla)
Bölümün, maddənin №-si Hesabın №-si 2021 2020
60 Əsas əməliyyat gəliri 4 149088 967400
70 Satışın maya dəyəri 7 108761 979009
Əmək haqqı 40426 76702
Amortizasiya 28332 31217
Mal-material 788065
Elektrik enerjisi 20918
DSMF 7687 15655
Bank xidməti 11349 46452
Sair xərclər 20967
Ümumi mənfəət 40327 -11609
61 Sair əməliyyat gəlirləri 6
71 Kommersiya gəlirləri
72 İnzibati xərclər
73 Sair əməliyyat xərcləri 5,21
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)
Əməliyyat mənfəəti və zərəri
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri)
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay 811
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 40327 -11609
90 Mənfəət vergisi 901 üstəgəl 902 2016
Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər
67 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər) 641 çıxılsın 761
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=hesablama 38311 -11609
Bazis hər bir səhmin mənfəəti hesablama
Qaytarmış hər bir səhmin mənfəəti hesablama

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrı təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
MƏLUMAT
Bölümün, maddənin №-si Hesabın №-si 2021 2020
Hazır məhsul və bitməmi. istehsal ehtiyatlarındakı  dəyişikliklər Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 103və113nömrə-lihesabların debetləri
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə 788065
İşçi heyəti üzrə xərclər 533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə 40426 76702
Amortizasiya xərcləri 102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə 28332 31217
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 40003 83025
Cəmi əməliyyt xərcləri 108761 979009

 

RƏHBƏR

BAŞ MÜHASİB

Şərhlər bağlıdır.