Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2020-ci il üzrə büdcə proqnozu

2020-ci il üzrə gəlir və xərclər
GƏLİRLƏR manatla AZN
Ümumi gəlirlər 484700
Vergilərdədaxilolmalar 124000
TORPAQ VERGİSİ 15000
ƏMLAK VERGİSİ 30000
MAL VƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ VERGİLƏR 79000
SPESIFIK XIDMƏTLƏRƏ GÖRƏ ÖDƏNIŞLƏR 9000
AÇIQ MƏKANDA REKLAMIN YAYIMI ÜÇÜN ÖDƏNIŞLƏR 2000
KURORT, MEHMANXANA, AVTOMOBIL DAYANACAQLARI ÜÇÜN ÖDƏNIŞLƏR VƏ QANUNLA MÜƏYYƏN EDILƏN DIGƏR YERLI ÖDƏNIŞLƏR 7000
MƏDƏN VERGİSİ 70000
YERLİ ƏHƏMİYYƏTLİ TİKİNTİ MATERİALLARI 70000
DİGƏR GƏLİRLƏR 360700
İCARƏ HAQQI 137700
BƏLƏDIYYƏ MÜLKIYYƏTINDƏ OLAN TORPAQLARIN ICARƏYƏ VERILMƏSINDƏN ICARƏ HAQQI 137700
MAL VƏ XİDMƏTLƏRİN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR 53000
TORPAĞIN SATIŞINDAN DAXİLOLMALAR 30000
TIKINTI, MEMARLIQ VƏŞƏHƏRSALMA SAHƏSINDƏ XIDMƏTLƏRIN GÖSTƏRILMƏSI, MÖVSÜMI (SƏYYARI) TICARƏT VƏ XIDMƏT YERLƏRININ MÜƏYYƏN EDILMƏSI 7000
SAIR DAXILOLMALAR (SAHƏLƏRDƏN GƏLƏN GƏLIRLƏR) 16000
DÖVLƏT BÜDCƏSINDƏN ALINAN DOTASIYALAR 170000
CƏMİ: 484700
XƏRCLƏR
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ 222750
ƏMƏK HAQQI 185300
ŞTATDA OLAN İŞÇİLƏRİN ƏMƏK HAQQI 175800
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ İLƏ BAĞLI SAİR PUL ÖDƏNİŞLƏRİ 3500
ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ ÜZRƏ NƏZƏRDƏ TUTULAN ARTIM 6000
ƏMƏK HAQQINA ÜSTƏLİK 37450
DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNA AYIRMALAR 36074
İCBARİ DÖVLƏT SIĞORTASI 450
İŞSİZLİKDƏN SIQORTA 926
MALLARIN (İŞLƏRİN VƏ XİDMƏTLƏRİN) SATIN ALINMASI 197150
İDARƏNİN SAXLANILMAS 6100
DƏFTƏRXANA VƏ TƏSƏRRÜFAT XƏRCLƏRİ 2500
İDARƏNİN DİGƏR XƏRCLƏRİ 3600
CARİ TƏMİR 3000
MÜHAFİZƏ XƏRCLƏRİ 300
EZAMİYYƏ  XƏRCLƏRİ. 2800
ÖLKƏDAXİLİ EZAMİYYƏLƏR 800
XARİCİ EZAMİYYƏLƏR 2000
NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ 5000
YANACAQ VƏ SÜRTKÜ MATERİALLARININ ALINMASI 3000
DİGƏR NƏQLİYYAT XİDMƏTLƏRİ 2000
KOMMUNAL VƏ KOMMUNİ-KASİYA XİD-MƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ 4900
ELEKTRİK ENERJİSİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ 1000
QAZ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ 1000
SU HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ 250
KANALİZASİYA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ 100
 

 

DİGƏR KOMMUNAL XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ (tullantıların ləğvi və daşınması) 300
TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ 1300
ÖLKƏDAXİLİ TELEFON DANIŞIQ HAQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ 500
POÇT-RABİTƏ XİDMƏTLƏRİ 350
POÇT XİDMƏTLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ 350
“İNTERNET” XİDMƏTİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ 100
İSTEHLAK MALLARININ VƏ MATERİAL-LARININ ALINMASI 3000
DİGƏR İSTEHLAK MAL VƏ MATERİALLARININ ALINMASI 3000
İNVENTAR VƏ AVADANLIĞIN ALINMASI 3000
İNVENTARIN ALINMASI 1200
AVADANLIĞIN ALINMASI 800
Digər alışlar və xidmətlər(arxivəverilmişsənədlərəxidməthaqqınınödənilməsi) 1000
SAİR XİDMƏTLƏRİN HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ 175350
DƏFN VƏ MƏRASİM XƏRCLƏRİ 3000
ABADLAŞDIRMA XİDMƏTLƏRİ HAQQININ ÖDƏNİLMƏSİ 155050
NATURAL FORMADA OLAN SOSİAL YARDIMLAR 17300
DİGƏR XƏRCLƏR 29800
SAİR MÜXTƏLİF XƏRCLƏR 24800
SAİR XƏRCLƏR (AŞBMA üzvlük haqqı,Torpağın mülkiyyət sənədlərinin alınması, tədbirlər, audit yoxlaması, torpaqdan geri qaytarma, abunə tədbirləri) və s. 22000
BANK XƏRCLƏRİ 2800
ƏSASLI XƏRCLƏR 5000
SOSİAL MƏDƏNİ VƏ  MƏİŞƏT TƏYİNATLI OBYEKTLƏRİN ƏSASLI TƏMİRİ

 

5000
YOLLARIN  ƏSASLI TƏMİRİ
QEYRİ-MALİYYƏ AKTİVLƏRİNİN ALINMASI 20000
ƏSAS VƏSAİTLƏR 20000
MAŞIN VƏ AVADANLIQLAR 20000
NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ 20000
EHTİYYAT FONDLARI 15000

 

CƏMİ: 484700

 

Şərhlər bağlıdır.