Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

“Azərkabel” ASC-nin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə mühasibat balansı

315

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Azərkabel”  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoruna

Müsbət  Rəy

  1. Mən, “Azərkabel”  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin  31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətinin əks etdirən balans hesabatının və cari ilin mənfəət və zərərləri haqqında hesabatından ibarət, habelə uçot siyasətinin  əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət   maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti

  1. Rəhbərlik bu Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına və daxili nəzarətin elə bir sieteminin düzgün təşkilinə məsuliyyət daşıyır ki, rəhbərliyin fikrincə, bu sistem dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə yol verilmədən maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün zəruridir.

Auditorun məsuliyyəti

  1. Mənim vəzifəm apardığım audit əsasında bu maliyyə hesabatına dair rəy verməkdən ibarətdir.Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam.Həmin standartlara uyğun olaraq etik normalara əməl edilməli və audit elə planlaşdırılıb aparılmalıdır ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair tam əminlik əldə edilsin.

Audit maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğləri və məlumatları təsdiqləyən  audit sübutlarını əldə etmək üçün  prosedurların yerinə yetirilməsini əhatə edir.Proseurların seçilməsi auditorun peşəkar təcrübəsinə, o cümlədən maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır.Həmin risk qiymətləndirmələrini apararkən auditor müəssisənin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy vermək məqsədilə deyil, konkret vəziyyətlərdə zəruri olan audit prosedurlarını işləyib hazırlamaq məqsədilə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli təqdimatı ilə bağlı daxili nəzarəti nəzərdən keçirir.Auditə həmçinin, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının qiymətləndirilməsi kimi istifadə  edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunun və rəhbərliyin apardığı uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi daxildir.

Mən  hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Mənim fikrimcə, maliyyə hesabatları « «Azərkabel » ASC-nin 31 dekabr 2020-ci il tarixinə olan maliyyə vəziyyətini və habelə maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini, kapitalda dəyişikliyi və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdən düzgün və ədalətli əks etdirir.

Sərbəst Auditor:

Telman Mabud oğlu İsayev

Auditor rəyi 02 aprel  2021-ci il tarixdə tərtib edilmişdir.

Ünvan:Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pr 30 mənzil 22.

Rəyin Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasındakı qeydiyyatı: № bOFUAPi3qR

“Azərkabel”  ASC  üzrə  01.01.2020-ci il tarixdən 31.12.2020-ci il tarixədək olan dövr üzrə pul  vəsaitləərinin hərəkəti haqqında

 H E S A B A T

 ƏMƏLİYYAT  FƏALİYYƏTİNDƏN  YARANAN PUL  AXINLARI

Müştərilərdən daxilolmalar 1077568
Satıcılara edilən ödənişlər (907608)
İşçilərin əmək haqları (72748)
Sosial sığorta ödənişləri (17459)
Kommunal və icarə xərcləri (21196)
Faiz xərcləri (23724)
Vergi (4745)

       

ƏMƏLİYYAT  FƏALİYYƏTİNDƏN  YARANAN  XALİS GƏLİR 30088

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL AXINLARI

Avadanlıq 0
Ofis ləvazimatları 0

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN YARANAN PUL AXINLARI

Səhmlərin emissiyasından gələn vəsait 0
Alınmış borc vəsaiti (32751)
Səhmdarlara veriliş dividendlər 0

 

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNDƏN YATRANAN XALİS GƏLİR (2663)
DÖVR ÜZRƏ XALİS GƏLİR (2663)
İLİN ƏVVƏLİNDƏ NAĞD VƏSAİT    15722
DÖVRÜN SONUNA NAĞD VƏSAİT  13059

 BAŞ  DİREKTOR:                                                     R.B.ƏLİYEV

 BAŞ MÜHASİB:                                                        Ç.A.SEYİDOV

 ƏLAVƏ 3- Mühasibat balansının forması
“AZƏRKABEL”   ASC
Mühasibat balansı
31 dekabr  2020-ci il tarixinə
(manatla)
Bölümün, maddənin №-si Hesabın № si 2020 2019
         AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
10 Qeyri – maddi aktivlər 101-102+103
11 Torpaq,tikili və avadanlıqlar 111 çıxılsın 112 üstəgəl 113 364946 396163
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar 121 çıxılsın122
13 Bioloji aktivlər 131 çıxılsın 132
14 Təbii sərvətlər 141 şıxılsın 142
15 İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar 15
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri 16
17 Uzunmüddətli debitor borclar 17 2276640 2419660
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 18 çıxılsın 184
19 Sair uzunmüddətli  aktivlər 19 585673 585673
 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 3227259 3401496
2 Qisamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 20 çıxılsın 208 655321 985064
Hazır məhsul
Mal-material
Gələcək dövrün xərcləri 283923 283922
Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV 98620 98620
21 Qısamüddətli debitor borcları 21 çıxılsın 218 1478 1478
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 22 13059 15722
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 23 çıxılsın 235
24 Sair qısamüddətli aktivləri 24 1841844 1830236
Vergi debitor borcu artıq ödəmə
İl ərzində zərər 11608
Gələcək dövrün xərcləri
Avans ödəniş
Keçmiş illərin zərəri 1830236 1830236
Sair
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 2894245 3215042
CƏMİ  AKTİVLƏR 6121504 6616538
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital
30 Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı 301 çıxılsın 302 868904 868904
31 Emissiya gəliri 31
32 Geri alınmış kapital (səhmlər) 32
33 Kapital ehtiyatları 33
Ehtiyat kapitalı
Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə)İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında
İsteklak fondları 1921855 1921855
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 34 şıxılsın344
CƏMİ KAPİTAL 2790759 2790759
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 40 2107044 2139795
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 41
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri 42
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 43 856947 1319530
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 44
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 2963991 3459325
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 50
51 Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 51
52 Vergi və sair məcburi ödəniçlər üzrə öhdəliklər 52 22978 22678
53 Qısamüddətli kreditor borcları 53 10470 10470
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 54
Təhtəl hesab şəxslərə borclar 292658 292658
Sair 40648 40648
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 366754 366454
CƏMİ  ÖHDƏLİKLƏR 3330745 3825779
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 6121504 6616538
ƏLAVƏ 4-Mənfəət və zərər haqqında hesabatı forması
“AZƏRKABEL”   ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)
31  dekabr  2020-ci il
            (manatla)
Bölümün,maddə- nin №-si Hesabın №-si 2020 2019
60 Əsas əməliyyat gəliri 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 967400 3667011
70 Satışın maya dəyəri 701 979009 3166819
Əmək haqqı 76702 131945
Amortizasiya 31217 34507
Mal-material 788065 2854742
Elektrik enerjisi 20918 58788
DSMF 15655 27280
Sair 46452 59557
Ümumi mənfəət -11609 500192
61 Sair əməliyyat gəlirləri 611
71 Kommersiya gəlirləri 711
72 İnzibati xərclər 721
73 Sair əməliyyat xərcləri 731
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) 624 çıxılsın741
Əməliyyat mənfəəti və zərəri
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri)
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay 811
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) -11609 500192
90 Mənfəət vergisi 901 üstəgəl 902
Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər
67 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər) 641 çıxılsın 761
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=hesablama -11609 500192
Bazis hər bir səhmin mənfəəti hesablama
Qaytarmış hər bir səhmin mənfəəti hesablama
Xərclərin xüsusiyyətləri üzrı təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
 MƏLUMAT
Bölümün maddəni №-si Hesabın №-si 2020 2019
Hazır məhsul və bitməmi. istehsal ehtiyatlarındakı  dəyişikliklər Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 103və113nömrə-lihesabların debetləri
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə 788065 2854742
İşçi heyəti üzrə xərclər 533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə 76702 131945
Amortizasiya xərcləri 102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə 31217 34507
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 83025 145625
Cəmi əməliyyt xərcləri 979009 3166819
RƏHBƏR:
BAŞ MÜHASİB:

 

 

Şərhlər bağlıdır.