Bizimlə həyatınız həmişə işıqlı olacaq!

2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında Mingəçevir sənayesinin əsas göstəriciləri

Mingəçevir şəhəri respublikanın əsas sənaye mərkəzlərindən biridir.

Mingəçevir şəhəri respublikanın istər əhalisinin sayına, istərsə də iqtisadi potensialına görə dördüncü şəhəri olmaqla bərabər, həm də əsas sənaye mərkəzlərindən biridir.

Mingəçevir şəhərinin sənayesinin əsasını elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, qida məhsullarının istehsalı, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı, tikinti materiallarının istehsalı sahələri təşkil edir.

2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında şəhərdə təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq sənaye müəssisələri tərəfindən istehsal edilmiş məhsulların (natural ifadəsində) həcmi keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indekslərinin hesablanması yolu ilə alınmış ümumi indeksi tətbiq edildikdən sonra artım tempi və məhsul istehsalı cədvəldəki kimi xarakterizə olunur.

Cədvəl 1

 

Malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi

2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında cəmi

yüklənmiş malların

həcmi,

min manatla

2023-cü ilin 01 oktyabr vəziyyətinə hazır məhsulun qalıqları,

min manatla

hesabat

dövrünün əvvəlindən,

min manatla

İlin əvvəlindən artım sürəti, faizlə

Cəmi:

229574,4

110,4 229604,5

680,4

Mədənçıxarma sənayesi

Emal sənayesi

28645,2

281,1 28675,3

680,4

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı

197300,2

100,1 197300,2

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı

3629,0

104,4 3629,0

İqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatına görə emal sənayesində malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi işi cədvəldəki göstəricilərlə xarakterizə olunur.

Cədvəl 2

Fəaliyyət növlərinin adı

2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında, min manatla

2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında, min manatla

Emal sənayesi

28645,2

19223,7

o cümlədən:    
Qida məhsullarının istehsalı

5885,6

5869,1

İçki istehsalı

2,9

2,9

Toxuсuluq sənayesi

136,3

Geyim istehsalı

159,0

179,4

Dəri və dəridən məmulatların, ayaqqabıların istehsalı

655,2

227,6

Kağız və karton istehsalı

1427,0

753,4

Poliqrafiya məhsullarının istehsalı

305,1

330,1

Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı

453,7

387,4

Tikinti materiallarının istehsalı

5550,4

2149,6

Hazır metal məmulatlarının istehsalı

3260,9

2138,4

Kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı

3843,2

1237,8

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı

5206,3

4235,4

Maşın və avadanlıqların istehsalı

1539,8

1332,7

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı

33,0

Mebellərin istehsalı

57,6

29,7

Sair sənaye məhsullarının istehsalı

258,6

122,4

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

39,9

58,5

2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında şəhərdə istehsal edilmiş sənaye məhsulunun 85,9 faizi elektrik enerjisinin istehsalı, onun ötürülməsi və bölüşdürülməsinin payına düşmüşdür. Hesabat dövründə əmtəəlik 3487,48 milyon kVt. saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir ki, bu da 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 0,1 faiz və ya 2,44 milyon kVt. saat çox olmuşdur.

2023-cü il oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq sənaye müəssisələrinin anbarlarında məhsulların qalığı keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,8 min manat az olmuşdur.

Şərhlər bağlıdır.