"Azərkabel" ASC-nin 31 dekabr 2017-ci il tarixinə mühasibat balansı

 

"Azərkabel"   ASC-də  xərclərin funksiyaları üzrə  mənfəət və zərər haqqında hesabat

  31 dekabr  2017-cı il tarixinə mühasibat balansı

 

 

 

 

 

 

     
     

                 (manatla)

 

Bölümün,maddənin №-si

 

Hesabın № si

2017

2016

 

 

         AKTİVLƏR

 

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

10

Qeyri - maddi aktivlər

101-102+103

 

 

 

11

Torpaq,tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

468329

514159

 

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın122

 

 

 

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

 

 

 

14

Təbii sərvətlər

141 şıxılsın 142

 

 

 

15

İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar

15

 

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16

 

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borclar

17

2228182

2228003

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18 çıxılsın 184

 

 

 

19

Sair uzunmüddətli  aktivlər

19

586573

585673

 

 

 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

3282184

3327835

 

2

Qisamüddətli aktivlər

 

 

 

 

20

Ehtiyatlar

20 çıxılsın 208

344281

71960

 

 

Hazır məhsul

 

 

 

 

 

Mal-material

 

 

 

 

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

283922

283922

 

 

Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV

 

98398

98282

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

21 çıxılsın 218

1478

1478

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22

200

643

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23 çıxılsın 235

 

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivləri

24

 

 

 

 

Vergi debitor borcu artıq ödəmə

 

 

 

 

 

İl ərzində zərər

 

 

309017

 

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

 

 

 

 

Avans ödəniş

 

 

 

 

 

Keçmiş illərin zərəri

 

2836137

3055907

 

 

Sair

 

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

3564416

3821209

 

 

CƏMİ  AKTİVLƏR

 

6846600

7149044

 

         

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

 

30

Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı

301 çıxılsın 302

868904

868904

 

31

Emissiya gəliri

31

 

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32

 

 

 

33

Kapital ehtiyatları

33

 

 

 

 

Ehtiyat kapitalı

 

 

 

 

 

Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə)İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında

 

 

 

 

 

İsteklak fondları

 

1921855

1921855

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34 şıxılsın344

 

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

2790759

2790759

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40

2066345

1976345

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41

 

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43

1398387

1423166

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

3464732

3399511

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50

 

 

 

51

Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödəniçlər üzrə öhdəliklər

52

188700

474661

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53

3455

3270

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54

 

 

 

 

Təhtəl hesab şəxslərə borclar

 

139793

221682

 

 

Sair

 

259161

259161

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

591109

958774

 

 

CƏMİ  ÖHDƏLİKLƏR

 

4055841

4358285

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

6846600

7149044

 

                 

 

31  dekabr  2016-cı il tarixinə  mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

 

                                                

 

              (manatla)

Bölümün, maddənin №-si

 

Hesabın №-si

2017 

2016 

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

1796233

304465

70

Satışın maya dəyəri

701

(1501412)

 613483

 

Əmək haqqı

 

79345

 75269

 

Amortizasiya

 

45210

 95110

 

Mal-material

 

1303422

35922 

 

Elektrik enerjisi

 

55427

 9000

 

DSMF

 

17456

 18820

 

Sair

 

552

 379362

 

Ümumi mənfəət

 

294821

 (309018)

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

 

 

71

Kommersiya gəlirləri

711

 

 

72

İnzibati xərclər

721

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

624 çıxılsın741

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti və zərəri

 

 

 

63 və 75

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

0

0

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

294821

 (309018)

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

 

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər

 

 

 

67 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801=hesablama

294821

 (309018)

 

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

Qaytarılmış hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

RƏHBƏR

BAŞ MÜHASİB

 

                              MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

                                Azərkabel  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin    rəhbərliyinə

         Müsbət  Rəy

 Mən,  Azərkabel  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin  31 dekabr 2017-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti və maliyyə vəziyyətinin nəticələri haqqında hesabatının, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatının və göstərilən tarixə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatının, habelə uçot siyasətinin  əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, əlavə edilmiş  maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə rəhbərliyin məsuliyyəti

 Rəhbərlik bu maliyyə hesabatlarının  Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına  uyğun olaraq hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına və daxili nəzarətin elə bir sisteminin düzgün təşkilinə  görə məsuliyyət daşıyır ki,  rəhbərliyin fikrincə, bu sistem  dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərə yol verilmədən  maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün  zəruridir.

 Auditorun məsuliyyəti

 Mənim vəzifəm apardığım audit əsasında bu maliyyə hesabatına dair rəy verməkdən ibarətdir.Mən auditi beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparmışam.Həmin standartlara uyğun olaraq etik normalara əməl edilməli və audit elə planlaşdırılıb aparılmalıdır ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli  təhriflərin olub-olmadığına dair tam  əminlik əldə edilsin.

   Audit maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğləri və məlumatları təsdiqləyən audit sübutlarını əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsini əhatə edir.Prosedurların seçilməsi auditorun peşəkar təcrübəsinə, o cümlədən maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər riskinin qiymətləndirilməsinə əsaslanır.Həmin risk qiymətləndirmələrini apararkən auditor müəssisənin daxili nəzarətinin səmərəliliyinə dair rəy vermək məqsədilə deyil,konkret vəziyyətlərdə zəruri olan audit prosedurlarını işləyib hazırlamaq məqsədilə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və ədalətli təqdimatı ilə bağlı daxili nəzarəti nəzərdən keçirir.Auditə həmçinin, maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının qiymətləndirilməsi kimi istifadə edilmiş uçot siyasətinin məqsədəuyğunluğunun və rəhbərliyin apardığı uçot qiymətləndirmələrinin əsaslılığının qiymətləndirilməsi daxildir.

  Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Mənim fikrimcə,  maliyyə hesabatları Azərkabel  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin   31 dekabr 2017-ci il tarixinə olan  maliyyə vəziyyətini və habelə, maliyyə fəaliyyətinin nəticələrini,kapitalda dəyişiklikləri və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdən düzgün və ədalətli əks etdirir.

 

Sərbəst Auditor:                           İsayev  Telman Mabud oğlu

 

Auditor rəyi 26 aprel 2018-ci il tarixdə tərtib edilmişdir

Ünvan: Mingəçevir şəhəri, AZ4500, H.Əliyev 30, m 22   

Məqalə Qiyməti